Vårmöte 2020 2020-05-11T11:00:30+00:00

VÅRMÖTE

Torsdag 26 mars 2020 – INSTÄLLT

Torsdag 28 maj 2020 – NYTT DATUM

Vårmöte 28 maj

Härmed kallas till vårmöte i Vasatorps Golfklubb
Torsdag 28 maj 2020 kl. 19.00 i klubbhuset alternativt utomhus

Anmälan till Vårmötet sker i Min Golf till ”Vårmöte 28 maj ANMÄLAN”.

Föranmälan senast 26 maj kl. 12.00 är obligatorisk.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 4. Fastställande av röstlängd för mötet.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Val av en revisor jämte en suppleant alternativt ett registrerat revisionsbolag för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Övriga frågor.

Handlingar finns tillgängliga på klubbens kansli.

Vasatorp 2020-03-17

Varmt välkomna!
Styrelsen