KALLELSE VÅRMÖTE
2022

Vårmöte Vasatorps Golfklubb 31 mars 2022

Härmed kallas medlemmarna till vårmöte torsdag 31 mars 2022 på Sundsgården.

 • 18:45-20.00 informerar styrelsen om utfall 2021 samt om planer för 2022.
 • 20:00 kaffe & kaka.
 • 20:15 startar vårmötet.

Anmälan till Vårmötet sker i Min Golf till ANMÄLAN Vårmöte 31/3 2022.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 4. Fastställande av röstlängd för mötet.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens,
  1. verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Val av en revisor jämte en suppleant alternativt ett registrerat revisionsbolag för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Övriga frågor.

Punkt 9 – Valberedningen föreslår att vårmötet till revisor utser Grant Thornton Sweden AB med Rickard Julin som huvudansvarig.

Handlingar finns tillgängliga på klubbens kansli från 23 mars. Handlingarna kommer att tillsändas medlemmarna digitalt som bilaga i nyhetsbrev.

Varmt välkomna!

Styrelsen