Höstmöte 2021-09-16T16:39:51+00:00

HÖSTMÖTE

torsdag 30 september 2021

Medlemmarna i Vasatorps Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte/höstmöte torsdag 30 september 2021 kl. 19.15
Plats: Sundsgården, Örbyvägen 10, 257 30 Rydebäck

Tider
Informationsmöte 18.00-18.50
Kaffe & kaka serveras 18.50-19.10
Höstmötet startar 19.15

Anmäl ditt deltagande senast måndag 27 september vi Min Golf till tävling med namn “Höstmöte 30/9 2021”.
Det går även bra att kontakta receptionen för anmälan.

Dagordning årsmöte/höstmöte

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
  justera mötesprotokollet.
 4. Fastställande av röstlängd för mötet.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Fastställande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgifter och medlemslån för kommande verksamhets- och räkenskapsår.
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 8. Val av:
  • klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år
  • halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  • fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
  • ombud till GDF-möte
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  a) Styrelsens förslag till ändring av stadgar
 10. Övriga frågor.

Handlingar till mötet finns tillgängliga på klubbens kansli från onsdag 22 september. Alla medlemmar som har e-postadress registrerad i medlemsregistret kommer att få ett nyhetsbrev onsdag 22 september där handlingarna bifogas.

Välkomna!
Styrelsen

Vi är väldigt glada att vi nu har möjlighet att kalla medlemmarna till ett fysiskt årsmöte/höstmöte. Mötet kommer att äga rum på Sundsgården, där vi har tillgång till en stor lokal. Detta för att skapa förutsättningar att hålla avstånd, där vi kommer se till att det finns ett antal platser med extra avstånd i det fall någon medlem känner behov av det. Vid informationsmötet berättar vi om verksamheten 2022 samt om projektet avseende utbyggnad av Allébanan och utveckling av våra övningsområden.

Mötets datum annonserades på hemsidan 28/8