Höstmöte 2020-09-22T17:35:43+00:00

HÖSTMÖTE

Klubbens höstmöte hålls tisdag 6 oktober kl. 19.00 i klubbhuset

Höstmöte 6 oktober 2020

Medlemmarna i Vasatorps Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte/höstmöte

Tisdag 6 oktober 2020 kl. 19.00 på Vasatorps Golfklubb
Informationsmöte om verksamheten hålls kl. 18.00-18.50

Om rekommendation från Folkhälsomyndigheten begränsar möjligheten för alla deltagare att vara på samma plats återkommer vi med information om hur mötet ska genomföras.

Stadgar 17§
Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som före mötets öppnande skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i klubben.
Det går alltså bra att delta via ombud som närvarar vid mötet.

Klubben bjuder på kaffe och kanelsnäcka i samband med mötet.
Anmäl er senast fredag 2 oktober kl. 12.00.
Anmäl din närvaro till ekonomi@vasatorp.golf.

Dagordning årsmöte/höstmöte

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 4. Fastställande av röstlängd för mötet.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Fastställande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgifter och medlemslån för kommande verksamhets- och räkenskapsår.
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 8. Val av:
  • klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år
  • halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  • fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
  • ombud till GDF-möte
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 10. Övriga frågor.

Handlingar inför mötet kommer att skickas ut via klubbens nyhetsbrev samt finnas tillgängliga på kansliet från tisdag 29 september.

Välkomna!
Styrelsen