12 hål 2021-03-27T21:17:20+00:00

12-HÅLSBANA 2022

Klubbens vårmöte 25 mars 2021 röstade med stor majoritet för styrelsens förslag om att att utveckla Allébanan till en 12-hålsbana och samtidigt förbättra våra övningsområden.

Min vision
Förbättra, förädla och förfina banan samt förstärka det rogivande landskapet med estetiskt tilltalande landskapsrum!

Konceptuell Masterplan Allébanan

Hål 1, 5, 6 & 12
Dessutom ny putting green & ny practice green

Hål 1

 • Det nedlagda klassiska par 3-hålet återupplivas och får förbättrad Risk & Reward designfilosofi. Hålet förbättras med ny bunker, bredare fairway-foregreen och förtydligande av alternativa spelvägar.
 • Befintliga teeområden renoveras och görs större. En del av teeområdena får yta med hybridgräs för att tåla ett högre slitage.
 • De solitära ekarna vid teeområdena behålls och stammas upp i den mån det går för att få in tillräckligt med solljus och luftcirkulation.
 • Ny gångväg byggs längs högersidan av teeområdena och dras förbi dammen. En ny passage öppnas upp i befintlig stenmur för att nå nuvarande hål 1 (framtida hål 2) på ett smidigt sätt.
 • Den befintliga dammen behåller sin form och karaktär. Dammen kommer att förbättras med en skonsam rensning. Estetiken och den biologiska mångfalden är viktig att värna om. Det är viktigt att behålla en del kantvegetation för att återigen pryda detta klassiska golfhål.
 • Den nya greenen flyttas ca 10 meter mot tee för att kunna spara den vackra solitära eken bakom greenen som dessutom fungerar som ett vackert back-drop till hålet. Greenen förstoras till ca 500 kvm och greenen höjs upp ca 0,5 meter för att kunna styra ytvattnet på rätt sätt och för att kunna skapa ett intressant greenområde med run-offs, run-ins, svackor, kullar etc.
 • Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar sågas rätt, övriga träd med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att öka solljus och luftcirkulation.
 • Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor.
 • Säkerheten mot nya hål 12 bedöms vara god.

Hål 5

 • Ett nytt golfhål byggs på nuvarande hål 4. Hål 4 delas upp och blir hål 5 och 6 med den nya routingen (bansträckningen).
 • Teeområden placeras i skogen till vänster mot befintliga hål 1 och 2.
 • Befintlig damm på nuvarande hål 3 utökas för att skapa en vacker fondvägg bakom teeområdena på nya hål 5.
 • Greenområdet byggs till höger om befintlig tee 51 på nuvarande hål 4. Greenområdet höjs med cirka 1 meter för att kunna skapa ett intressant greenområde. Greenen blir cirka 500 kvm och greenområdet förses med run-offs, run-ins, svackor, kullar etc.
 • De tre greenbunkrarna som vaktar greenen, skapar en god harmoni i det lite slutna landskapet med en klar rumsindelning.
 • Entrén till greenen är generös mellan de två greenbunkrarna allt för att underlätta rullande bollar att inta greenytan.
 • Greenområdets vackra back-drop består av äldre bokskog med vackra släta stammar som ger hålet ytterligare en dimension Estetiken är som bäst med naturliga element i designen.
 • Approachbunkern fungerar mer som en estetisk bunker som skapar visuella illusioner med sitt skuggspel på morgon och kväll.
 • Ny gångväg byggs längs vänstersidan av teeområdena och dras framåt till nästa hål.
 • Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar sågas rätt, övriga träd med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att öka solljus och luftcirkulation.
 • Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor kommer att ske när allt gräs är etablerat.
 • Säkerheten mot nya teeområden på hål 6 bedöms vara god.

Hål 6

 • Nya teeområden byggs i skogen mot nuvarande hål 1.
 • Ny gångväg byggs längs högersidan av teeområden och dras framåt till orange tee.
 • Säkerheten mot greenen på nya hål 5 bedöms vara god.
 • Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar sågas rätt, övriga träd med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att öka solljus och luftcirkulation.

(I översikten – konceptuell masterplan har banarkitekten ritat på hur hela hålet kan byggas om i framtiden. I investeringsprojekt 2021-2022 ingår endast nya teeområden)

Hål 12

 • Ett nytt golfhål byggs på befintliga övningsområdet mellan hål 18 på TC och maskinhallen.
 • Nya teeområden byggs upphöjda för god visuell kontakt med det nya greenområdet och den nya dammen.
 • Tee 35 byggs på andra sidan diket som kommer läggas igen. Ett antal björkar kommer tas bort för att kunna bygga teeområdena.
 • Tee 33 och 30 byggs vid dagens gång/skötselväg. Tee 26 och orange tee byggs framför dagens gång/skötselväg.
 • En ny damm byggs för att ta tillvara på dagvatten från klubbhusområdet. Vattnet kommer ledas till bevattningsdammen på Allébanan för återanvändning (kretslopp).
 • Dammens placering bidrar till att styra golfarna att gå av greenen till vänster och ta gångvägen för att sedan promenera upp till klubbhuset och parkeringen.
 • Greenområdet byggs i jämnhöjd med teeområden på hål 1. Greenområdet kommer höjas med cirka 0.5 meter för att skapa ett intressant greenområde. Greenen blir cirka 500 kvm och greenområdet förses med run-offs, run-ins, svackor, kullar etc.
 • Greenbunkern bakom greenen ligger i ett kullsystem. Den agerar mer som ett riktmärke och estetisk bunker än en spelstrategisk bunker. Dock kan intressanta flaggplaceringar längst bak till vänster skapa en del besök i bunkern om slagen är för långa eller rullar över greenen.
 • Greenområdets back-drop är kullsystemet på hål 18 på TC och skogen långt bort i fonden.
 • Befintliga träd längs vänstersidan och högersidan därtill nya dammen och greenområdet skapar ett fantastiskt landskapsrum som idag är en öppen yta.
 • Entrén till greenen är generös till vänster om dammen för att underlätta rullande bollar att inta greenytan. Siktar man lite för mycket till vänster tar run-offen bollen längre från greenen.
 • Ny gångväg byggs längs vänstersidan av teeområdena och dras framåt mot fairway.
 • Gallra längs hålet, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar sågas rätt, övriga träd med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att öka solljus och luftcirkulation.
 • Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor kommer att ske när allt gräs är etablerat.
 • Säkerheten mot nya hål 1 och maskinhallen bedöms vara god.

Övningsområden

 • Dagens övningsområde mellan klubbhuset och driving rangen byggs om med ny design. Området förses med en stor putting green ca 1200 kvm och en practice green ca 1000 kvm med två övningsbunkrar.
 • Området för putting greenen och practice greenen kommer få liknande design som TC och Classic Course för att skapa möjlighet att öva på liknande inspirerande svårigheter. Det blir run-off, run-in, svackor, kullar, ryggar, kortklippt gräs, semi-ruff gräs, sidolutningar för olika typer av slag och puttar in på putting green och practice green.
 • Practice green förses med två stora bunkrar med gott om plats för träning i små och större sällskap. Även dessa efterliknar de på banorna.
 • Ett antal träd kommer bevaras, men en del träd kommer också tas bort för att kunna bygga detta och ha möjligheten att sköta dessa stora ytor på bästa sätt. Träden mellan driving range och nya övningsområdet kommer gallras och på andra sidan mot parkeringen och maskinhallen kommer björkträden att bevaras. Innanför trädraden kommer ett mjukt kullsystem att byggas för att skärma av området och skapa ett rum i rummet.
 • Gallra längs området framför allt mot öster och söder, stamma upp träd nära hålet, felkapade grenar sågas rätt, övriga träd med nedsatt vitalitet tas bort, detta görs för att öka solljus och luftcirkulation.
 • Båda greenerna kommer att höjas ca 1 meter för att få god ytavrinning i övningsområdet samt för att skapa ett intressant område för varierande träningsmöjligheter.
 • Justera klippkonturer och klipphöjder för samtliga spelytor, kommer att ske när allt gräs är etablerat.
 • Säkerheten mot klubbhus, parkering, maskinhall, driving range bedöms vara god.

Påverkan under byggnation

Hur kommer arbetet att påverka spelet under byggnationen?

Mer eller mindre allt arbete kommer att utföras på ett sådant sätt så att vi stör så lite som möjligt. Exakta tider när bygget startar med mera kommer att presenteras efter ett beslut om att genomföra projektet.

Allébanan

 • Nya hål 1: Byggs utan störande moment för spelare.
 • Nuvarande hål 4:  Provisorisk väg byggs från nuvarande 3:ans green som tar er fram till ett tee som är lite längre fram på nuvarande hål 4 som under byggtiden spelas ca 50–70 meter kortare än idag. Teeområden på nya hål 6 byggs samtidigt som greenområde på nya hål 5, vilket innebär minimal störning.
 • Nya hål 12: Byggs utan störande moment för spelare.

Övningsområde

 • Här får vi ett visst störande moment, då nuvarande övningsfältet stängs av.

Frågor & svar

För att besvara frågor som har kommit in har vi valt att spela in ett par filmer där Ordförande, Klubbchef, Banchef och Banarkitekt deltar. Klicka på bilderna nedan för att se filmerna.

Bakgrund, syfte & mål

December 2020

Syfte
Vi förbättrar tillgängligheten för medlemmarna under säsongen samtidigt som vi erbjuder spel på en attraktiv bana även under vintern. Banan som blir 12 hål med kiosk och toaletter efter 6 hål kommer att modernisera vår anläggning, vilket ligger rätt i tiden och i linje med framtidstrender. Genom att lägga en del organiserade aktiviteter på Allébanan frigör vi dessutom starttider på TC och på Classic Course, vilket är en viktig fråga för många medlemmar. Vi får också ett bredare medlemserbjudande med fler valmöjligheter.

Utöver ovanstående ger det oss bättre förutsättningar att arbeta med underhåll på våra övriga banor. Detta då det alltid finns tillgång till spel på minst en 18-hålsbana och en 12-hålsbana även om någon bana är tillfälligt stängd för banskötsel.

Trender – omvärld – framtid
Att uppleva en ”hel” golfrunda där man spelar på under 3 timmar ligger i linje med många människors uttryck för att tid är en viktig parameter. Golfen växer som ett sätt för par och familjer att dela fritiden och är en bra sport för att komma bort från vardagens stress och hets, vilket gör denna nya dimension i vårt erbjudande värdefull.

Målsättning

 • En ”fullvärdig” bana med 6+6 hål som medlemmar och gäster ser som ett attraktivt alternativ till att spela 18 hål.
 • Allébanan utvecklad till en 12-hålsbana bär sina egna kostnader, vilket stärker klubbens ekonomi och skapar ökade resurser för att utveckla samtliga banor och även övningsområden.

Stärkt erbjudande mot viktiga målgrupper
Vi ser att golfen behöver attrahera fler målgrupper för en stabil utveckling. Med en 12-hålsbana som komplement till våra 18-hålsbanor och Västra 9:an skapar vi ett stort mervärde för befintliga medlemmar och även för nya alternativt växande målgrupper. Vi ser också att 12 hål paketerat som en ”hel runda” blir en mycket bra upplevelse för exempelvis nya golfare och spelare med högre handicap.

Ny banstäckning och utökade träningsmöjligheter
Vi återupplivar ”gamla C 8:an” (nuvarande övningshålet vid tee 1 och 10 på TC) genom att där bygga ett nytt par 3-hål som hål nr 1. Vidare delar vi upp hål 4 i ett par 3-hål och ett par-4 hål, vilka blir hål nr 5 och 6. Vi bygger sedan ett nytt par 3-hål med greenområdet mitt emot TC:s 18:e green som blir hål nr 12. Med nytt öppningshål och nytt avslutningshål kommer Allébanan närmare klubbhusområdet och driving rangen. I samband med projektet utvecklar vi vårt övningsområde, där vi bland annat bygger en ny puttinggreen vilket förbättrar möjligheterna för träning.

För att ta fram underlag för beslut har vi anlitat banarkitekt Johan Benestam som har fått i uppdrag att ta fram skisser på de nya hålen samt förbättrade träningsområden.

Till toppen